Matemàtiques


ESTADÍSTICA 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Continuament rebem informació. Moltes vegades ens ve donada en forma de dades (o nombres).
Per a organitzar la informació necessitam talues de dades que ens permeten conèixer  ELS PARÀMETRES ESTADÍSTICS:
 • LA FREQÜÈNCIA:
Número de vegades que es repeteix una dada.
 • LA MODA:
És la dada que més vegades es repeteix.
 • LA MITJANA: S'obté sumant el valor de totes les dades i dividint el resultat de suma entre el nombre de dades.

LES GRÀFIQUES:

Les dades es poden també representar en diferents tipus de gràfiques: 

1.GRÀFIQUES DE BARRES:

GRÁFICO DE BARRASGràfiques de barres simples:
Totes les barres són de la mateixa gruixa i la separació entre elles és uniforme. L'alçada que tenen representa la freqüència de la dada. Aquest tipus de gràfiques permet comparar quantitas entre si mateixes i s'empren principalment, per la seva fàcil comprensió. En un dels eixos (gairebé sempre X) s'hi posa la classificació i a l'altre la freqüència.

JOC

2.GRÀFIQUES DE LÍNEES

Cada punt corresponGRÁFICO DE LÍNEAS
a un valor de la taula de dades.

3.PICTOGRAMES:

També anomenadespictogram
gràfiques d'imatges o pictogràfiques. És un diagrama que empra imatges o símbols per mostrar dades per a una ràpida comprensió. En un pictograma, s'utilitza una imatge o un símbol per representar una quantitat específica.


4.GRÀFIQUES DE SECTORS CIRCULARS

 DIAGRAMA DE SECTORESTambé  se pot emprar“EL DIAGRAMA DE SECTORS CIRCULARS” per a representar les freqüències (absolutes o relatives). S'empra un cercre dividit en sectors; cada dada representa una fracció del total.

GRÀFIC DE SECTORS. LLEGENDA, CONSTRUCCIÓ GUIADA, ELABORACIÓ, ACTIVITAT I INTERPRETACIÓ D'UN GRÀFIC DE SECTORS.
GRÁFICO DE SECTORES
  http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar

PER REPASSAR

GRÁFICOS

LECTURA DE GRÀFIQUES

TAULES I GRÀFIQUESLECTURA I INTERPRETACIÓ DE GRÀFIQUES ESTADÍSTIQUES

LECTURA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
 http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar

TIPUS DE GRÀFIQUES. TEORIA I PRÀCTICA

TIPOS DE GRÁFICOS
contenidos.santillanaenred.com
TABLAS Y GRÁFICOS

VÍDEOS

¿Cómo pueden ser las gráficas?

Cómo analizar una gráfica

Cómo elaborar una gráfica partiendo de los datos de una tabla.

 

 

CÀLCUL D'ÀREES

REPASSAM ELS QUADRILÀTERS

REPASSAM ELS POLÍGONS


ÀREESCom calcular l'àrea d'un polígon (VÍDEO)MAPA CONCEPTUAL RESUMEN DE TODAS LAS ÁREAS DE LAS FIGURAS PLANAS


cmapspublic2.ihmc.us
ÁREAS
calculararea.com

APRENEM A CALCULAR ÀREA D'UN RECTANGLE I QUADRAT
ÁREA DE UN CUADRADO
tic2.sepdf.gob.mx
ÁREA DE UN RECTÁNGULO

ÁREA DEL CUADRADO Y DEL RECTÁNGULO

ÀREA DEL ROMBE


ÁREA DE UN ROMBO
ÀREA DEL ROMBOIDE


ÁREA DEL ROMBOIDE
ÁREA DEL ROMBO Y EL ROMBOIDE
juntadeandalucia

ÀREA DEL TRIANGLE


new_media

e-vocación
ÁREA DEL TRIÁNGULO A PARTIR DEL ÁREA DEL RECTÁNGULO O CUADRADO
ÁREA DEL TRIÁNGULOjuntadeandalucia

Juego de perímetros y áreas

ÁREA DELS POLÍGONS REGULARS


e-vocacion
ÁREA DE UN PENTÁGONO

juntadeandalucia
ÁREA DEL HEXÁGONO

ÁREAS DE LAS FIGURAS PLANAS
PERÍMETROS Y ÁREAS

ÀREA DEL CERCLE

Dedica uns minuts a mirar el vídeo i aprendras algun truquet per a calcular l'àrea del cercle.


=====================================================================

e-vocacion

juntadeandalucia

 

ÀREA DE LES FIGURES IRREGULARS

ÁREA DE FIGURAS IRREGULARES

 

=================================

SISTEMA MÉTRIC DECIMAL

UNITATS DE LONGITUD. RELACIONS.

APRÉNDELO TÚ MISMO/A
www2.gobiernodecanarias.org

COMPROVA EL QUE  SAPS FENT AQUEST  TEST.UNITATS DE CAPACITAT. RELACIONS


UNIDADES DE CAPACIDAD
gobiernodecanarias
EL PES I LA MASA

TEORIA


ntic.educacion.es

ntic.educacion.es

UNITAT DE MASA. RELACIONS

UNIDADES DE MASA

UNITATS DE SUPERFÍCIEDENSITAT DE POBLACIÓUNIDADES AGRARIAS


juntadeandalucia

juntadeandalucia

aplicaciones

OPERACIONS AMB MAGNITUDS===============================================
Aquest SEGON TRIMESTRE treballam

Els nombres enters

LOS NÚMEROS ENTEROS

NÚMEROS ENTEROS4


NÚMEROS ENTEROS3
EL TERMÓMETRO Y LOS NÚMEROS ENTEROSNÚMEROS ENTEROS1
COMPARACIÓ de nombres enters

introduccionenterosCOMPARACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. 

NÚMEROS ENTEROS5

NÚMEROS ENTEROS2

COORDENADES CARTESIANES

NÚMEROS ENTEROS Y COORDENADASCOORDENADAS

COORDENADAS1SANTILLANA

SUMA de NOMBRES ENTERS

 

SUMAS DE NÚMEROS ENTEROS

Suma mismo signo

Suma distinto signo

Cálculo mental con números enteros 6

Suma entero positivo

Suma entero negativo

RESTA DE NOMBRES ENTERS

 

Restar números enteros

SUMA I RESTA COMBINADA

 

cálculo mental con numeros enteros. Nivel 1
genmagic.net
Sumas y restas de números enteros
genmagic.net
Suma positivos y negativos
web.educastur.princast.es
Operaciones_
 PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES


1.- MAGNITUDS PROPORCIONALS

Exemple:

Un litre d'aigua val 2€, dos litres el doble, tres litres el triple,...Les quantitats d'aigua i els euros que pagurem són magnituds proporcionals.
Activitats online:

Activitat 1: Preparem una festa

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/09/01.htm


Activitat 2: Problemes de proporcionalitat directa

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/09/03.htm

Activitats d'ampliació:


===========================================================

PROPORCIONALITAT

PROPORCIONALIDAD
gobiernodecanarias

PROPORCIONALITAT


santillanaenred

PER A RELACIONAR MAGNITUDS

 


www3.gobiernodecanarias.org

web.educastur.princast.es

juntadeandalucia

genmagic.net

genmagic.net

juntadeandalucia


juntadeandalucia

web.educastur.princast.es

REDUCCIÓ A LA UNITAT I REGLA DE TRES

COM RESOLDRE UNA REGLA DE TRES SIMPLEeltanquematematico.es

juntadeandalucia

PROBLEMESweb.educastur.princast.es

juntadeandalucia

web.educastur.princast.es
PROBLEMA DE PROPORCIONALIDAD
santillanaenred

juntadeandalucia
PROBLEMAS IMPRIMIBLES. PROPORCIONALIDAD
problemas-imprimibles-proporcionalidad


contenidos.santillanaenred.com

contenidos.santillanaenred.com


REPÀS DE LES FRACCIONS

L'ampolla

Jclic de les fraccions


 
PRACTICAM LES FRACCIONS
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.htmlhttp://www.genmagic.net/mates2/fraccio_ca.swfFraccions i la recta  

Comparar fraccions 1

Comparar fraccions 2


  
https://dl.dropboxusercontent.com/u/44162055/manipulables/numeracion/deposito.swf

http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud07/1/01.htm
Comparar les fraccions amb la unitatComparacin-con-la-unidad3

Comparacin-con-la-unidad_24NOMBRES MIXTOS

juntadeandalucia
Escribe en forma de nº mixtoFraccions equivalents

FRACCIONES EQUIVALENTES6
Continguts primer trimestre:
 POTÈNCIES I ARRELS
_____________________________________________________

POTÈNCIES

Pràctica de potències i arrels

ArrelsELS NOMBRES PRIMERS
http://www.authorstream.com/player.swf?fb=0&nb=1&ct=5&pl=as&ap=0&c=dfdfdf&p=1443964_634751065586257500&fi=1


http://www.eltanquematematico.es/todo_mate/multiplosydivisores/num_primos/numerosprimos_p.htmlhttp://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/03/04.htm
Practicam els múltiples:
activitat 1       activitat 2       activitat 3

activitat 4           

 Practicam els mínim comú múltiple:

activitat 1       activitat 2       activitat 3

Resol el joc!
  Practicam els divisors:

 activitat 1    activitat 2     activitat 3

activitat 4    activitat 5     

Practicam els màxim comú divisor:

activitat 1   activitat 2   activitat 3

activitat 4  activitat 5   activitat 6 
Aquest TERCER TRIMESTRE treballarem:

Els percentatges:
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2008/visualizador_decimales/porcentajes.html


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P153/es_carcasa.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/206/html/datos/05_rdi/ud09/3/03.htm


http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu4.html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P156.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U11/pages/recursos/143304_P157.htmlEls cossos geomètrics:


Activitat 1 

Activitat 2               Activitat 3               Activitat 4

Activitat 5               Activitat 6               Activitat 7

Activitat 8
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
El cercle i la circumferència
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars1/Els decimals Els decimals i la recta numèrica

Practica les dècimes

ELS DECIMALS


OPERACIONS AMB DECIMALS

OPERACIONS DECIMALS 1

OPERACIONS DECIMALS 2                   DIVISIONS DECIMALS

===============================================
Aquest SEGON TRIMESTRE treballam:

LES FRACCIONS

L'ampolla

Jclic de les fraccions


 
PRACTICAM LES FRACCIONS
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.htmlhttp://www.genmagic.net/mates2/fraccio_ca.swfFraccions i la recta  

Comparar fraccions 1

Comparar fraccions 2


  

  LES FIGURES PLANESPractica el perímetre dels polígons AQUÍ

Calcula el perímetre AQUÍ

PRACTICA AMB AQUESTS JOCS
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud13_LosPoligonos/frame_prim.swf

__________________________________________________________________________________
CÀLCUL MENTAL
=========================================================================
Aquest PRIMER TRIMESTRE treballam:

 Rectes i angles Pitja aquí

 Classifica els tipus d'angles  Pitja aquí

Tipus d'angles Pitja aquí

Mesurar angles Pitja aquí i anar a la pàgina 16

Mesurar angles Pitja aquí

Mesurar angles Pitja aquí Com mesurar un angle amb el transportador


 Construcció de la mediatiu i bisectriu 


 ELS NOMBRES NATURALS, SUMA I RESTA.

Per practicar teniu aquests enllaços:
Activitats de numeració (llegir i escriure números)Pitja aquí 

Jocs de les operacions (sumes, restes i multiplicacions) Pijta aquí

Càlcul mental             Sumes: Pitja aquí 
                                   Restes: Pitja aquí
                                   Number pyramid: Pitja aquí

Aproximació a les decenes, centenes i milers  Pitja aquí

Escriure els nombres Pitja aquí

Escriure nombres Pitja aquí


29 comentaris:

 1. dificil no lo siguiente jesus

  ResponElimina
 2. Respostes
  1. poned cosas mas agradables estais de broma?

   Elimina
 3. que pasa parlanchines!!! :D :p

  ResponElimina
  Respostes
  1. no creo que los comentarios sean para utilizar como un whatsapp:( :( :(

   Elimina
 4. tranquilos anonimos y carloos

  ResponElimina
 5. M'agrada molt que participeu amb comentaris, però na Noa té raó... és millor emprar altres eines per xerrar, els comentaris són més útils per deixar opinions sobre la feina que anam fent amb el blog.
  Animau-vos a deixar les vostres opinions, dubtes i suggerències que tingueu respecte als continguts que anem treballan.
  Marta

  ResponElimina
 6. Es una bona manera de aprendre a classificar els angles, medir-los etc. MOLT GUAI.

  ResponElimina
 7. Esta molt intetesant el tema i es molt divertir,a part dos vídeos son molt ùtils.������

  ResponElimina
 8. Estic estudiant els múltiples i divisors i estic passant un bona estona estudiant i es difícil divertirte mentre estudies!

  Molt útil, Marta

  ResponElimina
 9. Hola soc n'Alex els tres vidios son molt xulos

  ResponElimina
 10. si esta be tot això està molt ben preparat.

  ResponElimina
 11. Molt interessant Marta dema tenim prova i així em divertesc més que a ca meva. MOLT UTIL.

  ResponElimina
 12. Es ve tenim la prova!!!!

  ResponElimina
 13. El Rey del anonims del metal29 de març de 2017 a les 1:43

  hola anoims del metl sou uns petardus sou llestos en lluc esta locu en carlos es matematic pero en francesc segur que nomes ha baixat ni ha practicat que jo u se a baixat als coments y a dit aixo

  ResponElimina
 14. Baltasar/El Nigachungo29 de març de 2017 a les 1:52

  hola soc en baltasar us dic que aquest añ a les cabalgates sere un blanc pintat de negre com fa uns 5/6 añs m'ofen pro sou aixi no us portare regals e dimitit es millor an hamza zaidit ixi que adeu y us estimu molt a tots y totes (si has llegit aço aplaudeixes amb les mans

  ResponElimina
 15. El Askeado de la ticher30 de maig de 2017 a les 3:32

  Me tens asku no es val yo y adri asku les preferencies a temps es pagen y molt car ja veuras...................

  ResponElimina
  Respostes
  1. Jo trobu ke en Asku jea kilega te rao meskinet y n adri tambe meskins marta repansateu

   Elimina
 16. Together together together together together together together together v together together together together togethertogether togethertogethertogethertogethertogethertogether together together togethertogethertogethertogethertogethertogethertogethertogethertogethertogethertogethertogethertogether

  ResponElimina